# کربلا_میعاد_گاه_یاران_موعود_آخر_الزمانی_خواهد_بود